×
×

Козицька Інна Валеріївна
Inna V. Kozytska
Козицька Інна Валеріївна
167408
Доцент кафедри загальної психології
Associate Professor at the Department of of General Psychology
Кандидат психологічних наук, доцент
Candidate of Psychological Sciences (Ph. D.), Associate Professor
 
 
+38 (044) 526-05-31
203, 2-й поверх
203, 2nd floor
ikozytska@ukr.net
 • Червень 2011 р. - захист кандидатської дисертації зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (диплом кандидата наук ДК № 001100).Тема дисертаційного дослідження: «Індивідуальний потенціал особистості у подоланні антиномічності психічних станів».
 • 2006- 2010 р.р. аспірант факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 • 2001-2006 р.р. - студентка факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія». Диплом з відзнакою.
 • 2011 – candidate’s dissertation, speciality 19.00.01 – general psychology, history of psychology (diploma of a candidate of sciences DК No 001100). Topic: “Individual Potential of Personality in Overcoming Antinomy of Mental Conditions”.
 • 2006- 2010 – postgraduate student at the Department of Sociology and Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 • 2001-2006 – student at the Department of Sociology and Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, speciality “Psychology”. Honors degree.
 • 17.10.2017 – Тренінгова програма «Психологічна адаптація до судівської діяльності» , Національна школа суддів України.
 • Червень 2017 – стажування в Літній школі Інтелектуальної власності (кафедра інтелектуальної власності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Вересень 2016 - курс підвищення кваліфікації за програмою «Валідні методики психологічних досліджень із застосування поліграфа»
 • 7.05-14.05.2015р. - стажування та викладання в університеті «19 Травня» м. Самсун Турецької республіки в рамках програми академічних обмінів Мевляна
 • 3.02.-28.02.2014 р. - стажування в ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України» за циклом «Функціональна діагностика нервової системи: комп’ютерна електроенцефалографія».
 • 1.03.-30.03 2010 р. - стажування у лабораторії факультету психології Констанцького університету (Німеччина).
 • 1.10.-1.12.2007 р. - стажування на посаді помічника психолога в Радеберзькому центрі (Німеччина).
 • 1.06-31.08. 2004 рю – стажування в американському центрі допомоги людям з особливими потребами (Орландо, США)
 • 17.10.2017 –Seminar "Psychological Adaptation to Judicial Activity", National School of Judges of Ukraine
 • 07.2017 – Training at the Summer School of Intellectual Property (Department of Intellectual Property, Kyiv National Taras Shevchenko University).
 • 09.2016 –A course of advanced training under the program "Valid methods of psychological research on the use of a polygraph".
 • 7.05-14.05.2015 – Training and teaching at the “19 May” University in Samsun, Turkey under the academic exchange program Mevlana.
 • 3.02.-28.02.2014 – Training at the Institute of Neurosurgery named after A.P. Romodanov of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine under the cycle “Functional Diagnostics of Nervous system: Computer Electroencephalography”.
 • 1.03.-30.03 2010 – Training at the lab of the Department of Psychology of University of Konstanz (Germany).
 • 1.10.-1.12.2007 – Training as an assistant to psychologist in Radeberg Center (Germany).
 • 1.06-31.08. 2004 – Training at American Center of Care for People with Disabilities (Orlando, U.S.)
 • Експериментальний метод в психології
 • Сучасні психодіагностичні методи дослідження особистості
 • Психологія самооцінки особистості
 • Experimental psychology, 
 • General psychology: specifics of mental conditions of personality, 
 • Possibilities of self-regulation of personal mental conditions in controversial and crisis situations; 
 • Diagnostics and development of creative abilities of personality, 
 • Modern psychodiagnostic methods of personality studying.
 • З 2009 року – по сьогоднішній день викладач кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Посадові обов’язки: викладання (лекції, семінари, практичні заняття) дисциплін «Експериментальна психологія», Практикуми із загальної психології та психології особистості (психодіагностика психічних процесів та особистісних характеристик). Участь у науково-дослідницькій та-методичній роботі кафедри. Проведення виховної роботи зі студентами. 
 • 1.09.2008-31.08.2009 рр. – провідний психолог лабораторії факультету психології. Посадові обов’язки: планування та закупка нового обладнання для лабораторії факультету; проведення наукових досліджень.
 • From 2009 – present. Lecturer at the Department of General Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Official duties: teaching (lectures, workshops, and seminars) disciplines “Experimental Psychology”, practical lessons on general psychology and psychology of personality (psychological diagnostics of mental processes and personal characteristics). Participating in scientific, research and methodological work of department. Carrying out educational work with students.
 • 1.09.2008-31.08.2009 –Leading Psychologist of the Lab at the Department of Psychology. Official duties: planning procurements and procuring new equipment for department’s lab; conducting researches.
 • Голова наглядової ради  Української психологічної асоціації
 • Член правління Міжнародного благодійного фонду «Розвиток наукової психології «ФРОНЕЗИС»
 • Почесний член громадської організації «Колегія полі графологів України»
 • Співзасновник осітньої психологічної платформи Psy-factor/Псі-фактор
 • Відзнака «Кращий викладач факультету психології 2016-2017 рр»
 • Нагороджена Подякою Президії Національної Академії наук України (2009)
 • Почесні грамоти факультету психології КНУ ім. Тараса Шевченка (2008, 2010,2014)
 • “The best teacher of the Faculty of Psychology 2016-2017”,
 • Commendation of the Presidium of National Academy of Ukraine (2009), 
 • Honorary diplomas of the Department of Psychology of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008, 2010,2014).
 • Експериментальна психологія, бакалавр, 2 курс, лекції, семінари, практичні заняття
 • Experimental Psychology, Bachelor, second year of studies, lectures, seminars, practical classes.

подорожжі, знайомство з культурою різних народів світу, вивчення іноземних мов

travels, acquaintance with the different culture of the world, studying foreign languages.

 • Козицька І.В. Роль самооцінки особистості у виборі копінг-стратегій у стресових ситуаціях//Український психологічний журнал: збірник наукових праць: КНУ імені Тараса Шевченка.-К., 2017.-№3(5)
 • Danyliuk, I., Kozуtska, I. & Kurapov A. (2017). Ethnocultural psychology: integrated approach to the understanding of personality and ethnicity within culture. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research, 1(4).
 • Данилюк, І., Козицька, І.,Курапов, А. (2017). Етнокультурна психологія: наука про культуру, етнос і особистість. Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools, 1 (19), 11-21. [In Ukrainian]
 • “Coping-strategies and self-esteem” // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (55), Issue: 127, 2017. – P. 63-65. Danyliuk I.V., Kozytska, I. V. & Morozova-Larina O.I.)
 • Ivan Danyliuk, Inna Kozytska, Olga Todoriuk (2016) Specificities of Mental States’ Self-Regulation Found in Individuals with Different Levels of Social Feeling (by Means of MUSE Neuro-Headband) Fundamental and Applied Researches In Practice of Lead ing Scientific Schools 2016 – 3 (15)
 • Інна Козицька, Ольга Тодорюк «Особливості переживання особистістю стресу соціальних змін в період суспільних трансформацій» «Теория и практика психотерапии» Том 3 №11 ноябрь 2016 ISSN 2368-1438
 • Козицька І.В., Бердник Є.Ю. Психологічні складові творчої самореалізації юристів державної сфери. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - № 3(38). - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 181-186.
 • Development of the potential for intellectual creativity друк. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest III(20), Issue: 40, 2015, 56-58.
 • Теоретичний аналіз конфлікту в житті особистості через призму антиномічності її буття.//Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - № 1(36). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 199-204.
 • Роль эвристики в формировании способностей студента к творческой интелектуальной деятельности друк. Психология XXI века: психология и современные проблемы образования - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С.133-139. 
 • Амбівалентність особистості як прояв антиномічності її буття. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, №2(23) 2014. – С. 119-124.
 • Психологічні аналоги феномену антиномічності. //Проблеми сучасної психології; збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та ДВНЗ «Запорізький національний університет»/ за ред. С.Д.Максименка – Запоріжжя:ЗНУ, 2013.-№1(3). – С. 40-45
 • Дослідження індивідуального потенціалу особистості у подоланні антиномічності психічних станів. //Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. 12, част. 4. – К., 2010. – C. 180- 186.
 • Інтегральна модель індивідуального потенціалу особистості у подоланні антиномічності психічних станів. //Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Додаток 4, Том 1 (19). – 2010. – С.180-191.
 • Козицька І.В. Роль самооцінки особистості у виборі копінг-стратегій у стресових ситуаціях//Український психологічний журнал: збірник наукових праць: КНУ імені Тараса Шевченка.-К., 2017.-№3(5)
 • Danyliuk, I., Kozуtska, I. & Kurapov A. (2017). Ethnocultural psychology: integrated approach to the understanding of personality and ethnicity within culture. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research, 1(4).
 • Данилюк, І., Козицька, І.,Курапов, А. (2017). Етнокультурна психологія: наука про культуру, етнос і особистість. Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools, 1 (19), 11-21. [In Ukrainian]
 • “Coping-strategies and self-esteem” // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (55), Issue: 127, 2017. – P. 63-65. Danyliuk I.V., Kozytska, I. V. & Morozova-Larina O.I.)
 • Ivan Danyliuk, Inna Kozytska, Olga Todoriuk (2016) Specificities of Mental States’ Self-Regulation Found in Individuals with Different Levels of Social Feeling (by Means of MUSE Neuro-Headband) Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools 2016 – 3 (15)
 • Інна Козицька, Ольга Тодорюк «Особливості переживання особистістю стресу соціальних змін в період суспільних трансформацій» «Теория и практика психотерапии» Том 3 №11 ноябрь 2016 ISSN 2368-1438
 • Козицька І.В., Бердник Є.Ю. Психологічні складові творчої самореалізації юристів державної сфери. Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - № 3(38). - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 181-186.
 • Development of the potential for intellectual creativity. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, Budapest III(20), Issue: 40, 2015, 56-58.
 • Теоретичний аналіз конфлікту в житті особистості через призму антиномічності її буття.//Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В.Даля. - № 1(36). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 199-204.
 • Роль эвристики в формировании способностей студента к творческой интелектуальной деятельности друк. Психология XXI века: психология и современные проблемы образования - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С.133-139. 
 • Амбівалентність особистості як прояв антиномічності її буття. // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: збірник наукових праць, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, №2(23) 2014. – С. 119-124.
 • Психологічні аналоги феномену антиномічності. //Проблеми сучасної психології; збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та ДВНЗ «Запорізький національний університет»/ за ред. С.Д.Максименка – Запоріжжя:ЗНУ, 2013.-№1(3). – С. 40-45
 • Дослідження індивідуального потенціалу особистості у подоланні антиномічності психічних станів. //Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. 12, част. 4. – К., 2010. – C. 180- 186.
 • Інтегральна модель індивідуального потенціалу особистості у подоланні антиномічності психічних станів. //Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Додаток 4, Том 1 (19). – 2010. – С.180-191