×
×

Марушкевич Алла Адамівна
Аllа A. Маrushkevych
Марушкевич Алла Адамівна
Завідувач кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки
Head of the Department of Pedagogy, Professor at the Department of Pedagogy
Доктор педагогічних наук, професор
Doctor of Science (Pedagogics), Professor
+38 (044) 521-35-13
209, 2-й поверх
209, 2-nd floor
pedagogika@ukr.net

Київський ордена Леніна державний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет, спеціальність «російська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (1984). Кандидатську дисертацію захистила у 1995 році, докторську - у 2004 за спеціальністю 13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Philology, specialty “Russian language and literature”. Obtained qualification Philologist. Teacher of Russian language and literature (1984). Defended thesis on “Educational Activities and Pedagogical Views of Ivan Ohienko” on the specialty “Theory and History of Pedagogy”. Received a diploma of the Candidate of Pedagogical Sciences (1995). Received the academic rank of Associate Professor of Department of Social Work and Pedagogy (2000). Doctorate-student of the Department of Pedagogy, Faculty of Sociology and Psychology, Taras Shevchenko National University of Kyiv (1999). Defended the doctoral dissertation on the theme: “The scientific and pedagogical heritage of Ivan Ohienko in the context of development of national education and upbringing in Ukraine” on the specialty “General pedagogy and history of pedagogy”. Received a diploma of the doctor of pedagogical sciences (2005). Received the academic rank of Professor of the Department of Pedagogy (2008).

 • історія освіти і наукової думки України та зарубіжжжя;
 • історія кафедр педагогіки класичних університетів України;
 • етнопедагогіка;
 • якість оцінювання роботи науково-педагогічних кадрів в Україні та різних країнах світу;
 • персональний досвід науково-педагогічної діяльності визначних постатей  в галузі освіти;
 • розвиток класичної української та зарубіжної літератури
 • history of education and scientific thought of Ukraine and abroad;
 • the history of pedagogy departments in classical universities of Ukraine;
 • ethnopedagogy;
 • quality assessment of the work of scientific and pedagogical personnel in Ukraine and other countries of the world;
 • personal experience of scientific and educational activities of prominent personalities in the field of education;
 • development of classic Ukrainian and world literature.

В університеті з 1995 року. З червня 2013 року – завідувач кафедри педагогіки факультету психології. Неодноразово була організатором наукових та науково-практичних конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, науково-педагогічних читань та "круглих" столів з проблем рідномовної освіти, навчання, виховання, управління освітньою галуззю; учасник радіо – та телепрограм з питань рідномовної освіти, значущості науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка та інших визначних особистостей в її розвитку.

Працювала у якості Голови державних екзаменаційних комісій  з проведення державних іспитів, захисту дипломних та магістерських робіт у ВНЗ України (Регіональний ВНЗ „Кримський інженерно-педагогічний університет”,  Київський університет імені Бориса Грінченка, Міжрегіональна академія персоналом та ін.).

She has been working at the University since 1995. Start from 2013 Аllа Аdamivnа takes a position of the Head of Pedagogy Department of Faculty of Psychology. She was the organizer of scientific and scientific-practical conferences of international and Ukrainian levels, scientific and pedagogical readings and “round” tables on the problems of native-language education, training, education, management of the educational industry; a participant in radio and television programs on the issues of native-language education, the importance of the scientific and pedagogical heritage of Ivan Ogienko and other prominent personalities.

She worked as the Head of the State Examination Commissions for conducting state examinations, defending graduate and master's works at universities in Ukraine (Regional University “Crimean Engineering and Pedagogical University”, Boris Grinchenko Kyiv University, Interregional Academy of Personnel Management, etc.).

голова та член акредитаційних комісій з напрямів „Педагогіка вищої школи”, „Управління навчальними закладами”; член Вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К. 26. 001. 16 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та К. 20. 051. 01 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника; член редколегії журналу „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. Педагогіка. Соціальна робота”, „Актуальні проблеми соціології, псхології, педагогіки”, „Традиции и инновации в педагогике начальной школы” (АР Крым), часопису „Збірник наукових праць Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка”.

 • Executive editor for the publication of “Herald of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Pedagogy”.
 • Member of editorial boards: the journal “Collection of scientific works of the Military Institute of the Taras Shevchenko National University of Kyiv”; the journal “Bulletin of Zaporizhzhya National University: a collection of scientific works. Pedagogical Sciences”; the journal “Actual problems of sociology, psychology, pedagogy”.
 • Member of the Specialized Academic Council K 26.00.16 at Taras Shevchenko National University of Kyiv (2007-2009);
 • Member of the Specialized Academic Council K 20. 051.01 at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (2010-2013).

Award from Ministry of Education of Ukraine (2017.), Certificate of Honor of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2017), Certificate of Honor of NAES of Ukraine (2017), Certificate of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2009), Certificate of Honor of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2008).

 • Педагогіка
 • Загальна педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу
 • Actual Problems of Didactics and Theory of Upbringing in Higher Education (for PhD students)
 • Professional and Pedagogical Competence of Higher Educational Institution Teacher (for PhD students)
 • Pedagogy of Higher Education
 • Pedagogy
 • Teacher’s Pedagogical Mastery
 • History of Development of National Education and Pedagogical Thought
 • History of Pedagogy
 • Personalized pedagogy
 • Family Pedagogy
 • Folk Pedagogy
 • Ethnopedagogy
 • History of Social Pedagogy and Social Work

історична проза, подорожі, вивчення архівних документів

historical prose, travel, studies of archival documents

 • Основи психології та педагогіки: Підручник (у співавторстві).. – К.: Знання, 2011. – 333с. (Гриф МОН України).
 • Основи психології і педагогіки: підручник для студентів гуманітарних факультетів класичних університетів. Підручник (у співавторстві) -  ВПЦ «Київський університет», 2009. – 255 с. (Гриф МОН України).
 • Родинна педагогіка: Навчально-методичний посібник (у співавторстві): Наук. ред., концепція Марушкевич А.А. . -  К.: Вид. ПАРАПАН, 2002.  – С. 127-137. (Гриф МОН України).
 • Етнопедагогіка:  Навч.посібник (у співавторстві). Ч.1. -  К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 149 с. (Гриф МОН України).
 • Вступ до етнопедагогіки: Навчальний посібник (у співавторстві). -  К.: ВПЦ „Київський університет», 2004. – 88 с. (Гриф МОН України).
 • Актуальні проблеми науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка: Навчальний посібник з педагогіки (цикл лекцій). – К.: Вид.” АСМІ”, 2005 – 312 с.
 • Педагогіка вищої школи: Теорія виховання. Навчальний посібник. К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – 60 с.
 • Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник (модульне навчання). – К.: ВПЦ „Київський університет”, – 2007.  – С. 80.
 • Основи педагогіки: Навчальний посібник.  – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 123 с.
 • С.Ананьїн (1873-1942): Педагогічні ідеї (Цикл лекцій):Навчальний посібник з педагогіки (у співавторстві). -  К.: Обрії, 2011. – 152 с.
 1. Professional and pedagogical competence of scientific and pedagogical employee: studies. allowance. / A. A. Marushkevich, N. M. Kuzmenko, A. V. Plakhotnik, E. S. Spitsyn, M. V. Zhilenko / Pod. ed. A. A. Marushkevich. – M .: CPI “Kyiv University”. 2018 – 201 s.
 2. Family pedagogy: Teaching aid (co-author): Sciences. Ed., the concept of Marushkevich A.A. – M.: Izd. PARAPAN, 2002. – p. 127-137. (Grif MES of Ukraine).
 3. Ethnopedagogy: guide (co-authored). Part 1. – Moscow: Kyiev University Publishing and Printing Center, 2003. – 149 p. (Grif byMES of Ukraine).
 4. Entry into ethnopedagogy: guide (co-authored). – M .: CPI “Kyiv University”, 2004. – 88 p. (Grif MES of Ukraine).
 5. Problems of the scientific and pedagogical heritage of Ivan Ogienko: A manual on pedagogy (a series of lectures). – M.: Izd. ASMI, 2005 – 312 p.
 6. Higher Education Pedagogy: Theory of Education. Tutorial. M.: CPI “Kyiv University”, 2006. – 60 p.
 7. Higher Education Pedagogy: Tutorial (modular training). – M .: CPI “Kyiv University”, – 2007. – p. 80.
 8. Fundamentals of Pedagogy: Guide. – M .: Kyiv University Publ.Center, 2007. – 123 p.
 9. S. Ananin (1873-1942) Pedagogical Ideas (Lecture Cycle): Pedagogical Tutorial (co-authored). – Moscow: Horizons, 2011. – 152 p.
 • Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка.  Київ: Правда  Ярославичів, 1998. – 339 с.
 • Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця XIX - XX століття: Колективна монографія. – К.: Обрії, 2012. – 129 с.
 1. Practical training of educational specialists in the scientific and pedagogical heritage of scientists and educators: materials of the scientific “round” table, April 27, 2018 / Edited by A. A. Marushkevich. – Riga, Latvia: Baltiya Publishing Publishing House, 2018. – 132 p.
 2. Pedagogical ideas of educators at the end of the 19th-20th centuries: multi-authored monograph / Marushkevich A. A., Kuzmenko N. M., Koshechko N. V., Postoiuk N. V. / Edited by A. A. Marushkevich.– Latvia: “Publishing House”, 2018. – 128 p.
 3. Higher Education Pedagogy: chrestomathy / V. A. Bugrov, A. A. Marushkevich, E. S. Spitsyn – M .: Publishing Center “Kyiv University”, 2016. – 544 p.
 4. Scientific and pedagogical heritage of Ivan Ogienko. – Kyiv: Yaroslavichi True, 1998. – 339 p.
 1. Fundamentals of psychology and pedagogy: Textbook (co-author). – Kyiv.: Knowledge, 2011. – 333c. (Grif MES of Ukraine).
 2. Fundamentals of psychology and pedagogy: a textbook for students of humanities departments of classical universities. Textbook (co-authored) – CPI “Kyiv University”, 2009. – 255 p. (Grif MES of Ukraine).
 • Можливості впливу сучасної сім’ї на зміцнення здоров’я дітей та молоді // Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред.Локарєва Г.В.– №; 2 (13). -  2010. – С. 77-82.
 • Проблеми шлюбно-сімейних відносин в Україні в контексті родинних виховних традицій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2010. – С. 277-282
 • Самовдосконалення особистості в поглядах Івана Огієнка // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. Спецвипуск «Менеджмент у вищій школі України: адаптація до європейського контексту».  – Випуск 11. – К.: Фенікс, 2010. – С. 189-197.
 • Огляд та рецензії навчальних видань початку XX століття в аналізі Григорія Васьковича // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – Випуск 4. – К.: Гнозис, 2010. – С.511-517.
 • Дослідження сучасними вченими персоніфікованого досвіду освітньої та наукової праці визначних особистостей // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред.Локарєва Г.В. – № 1 (12). – 2010. – С. 34 – 37.
 • Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів – важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2010. – С.286-292.
 • Організація навчальної діяльності студентів в сучасних умовах розвитку українського суспільства // Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. - №2. – 2011. - С. 71-74.
 • Етнокультурні можливості впливу на стан естетичного та етичного розвитку української молоді // Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. - №1. – 2011. - С. 55-58.
 • Особистість студента в межах сучасного освітнього простору // Вища освіта в Україні №3 (додаток 1. – 2011р.). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Тематичний випуск - Т.1. – С. 276-283.
 • Проблеми профорієнтації та професійного вибору випускників сучасних шкіл // Вісник Запоріжського національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред. Локарєва Г.В.. - № 1 (14). –2011. – С. 208-211.
 • Етнотрадиції у вихованні українських емігрантів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 6(35). – Педагогіка та психологія. – 2012 рік. – С.134 – 141.
 1. The education quality measuring: American experience/ Marushkevich A. A., Zvarych I. M.//EUREKA: Sosial and Humanities/ – 2018. – Namber 1. – P.54-64.
 2. The category of conscience in the analysis of Ivan Ogienko-Metropolitan Ilarion // Ivan Ogienko and contemporary science and education: scientific collection: a series of philological / [editorial board L. M. Marchuk (chief editor), V. P. Atamanchuk and others.]. – Kamenetz-Podilsky, Kamenets-Podilsky National University, 2017. – Issue XIV. – p. 422-427.
 3. Improvement of the process of professional training of students in higher educational institutions // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. "Pedagogy". – Issue 2 (6). – 2017. – P.p. 55-59
 4. Actualization of scientific research directions: taking in to account the experience of the teachers of Pedagogy Department of the University of Kyiv // Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University namedafter T.G.Shevchenko [Text]. Issue 144. / Chernihiv National Pedagogical University namedafter T.G. Shevchenko; chief editor Nosco M.O. - Chernihiv: ChNPU, 2017. – P. 82-87.
 5. Badawcze and Dawakty cznepomysly ukrains kegonaukowcy A.M.Aleksiuka onauczaniu i wychowaniuw cowers on epanstwe // Knowledge. Education Law Management – Kelm. – No. 2 (14). – 2016. – P. 96-106.
 6. Family and family education in modern society // Current problems of sociology, psychology, pedagogy. - No. 3 (28). – Vol. 2. – Kyiv: Logos, 2015. – P. 37-45.
 7. Pedagogy of the Higher Education: textbook (co-authored with E.S. Spitsyn). – Kyiv: UPC “Kyiv University”, 2015 – 456p.
 8. Training of specialists of a compete tive level in higher educational  institutions of Ukraine // Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. – No. 2 (27). – Vol. 2. – Kyiv: Logos, 2015. – P. 38-45.
 9. Quality of training of future teacher sin higher educational establishments of Ukraine in the conditions of modernization of higher education // Bulletin of the Zaporizhzhy a National University: a collection of scientific works. Pedagogical sciences / Editor-in-chief Lokareva G.V. – Zaporozhye: Zaporizhzhy a National University, 2014. – pp. 241-249.
 10. The experience of supporting and developing of gifted youth in European countries // Education and development of a gifted person. – No. 2 (12). – 2014. – pp. 5-9.