×
×

Підбиваючи підсумки наших здобутків... Making summary of our achievements...) Super Tuesday with Robert Bassili - пізнаючи шляхи до особистого успіху

Super Tuesday with Robert Bassili - пізнаючи шляхи до особистого успіху
 
14 червня з 16.00 по 18.00 в інституті післядипломної освіти факультет психології та студентський парламент факультету психології мали честь зустрічати непересічну особистість - австралійського бізнесмена Роберт Бассили - людину з непростим минулим, багатогранним теперішнім та перспективним майбутнім.
Він вивів компанії на світовий рівень, створивши і втіливши антикризові стратегії для вітчизняних компаній.
Завдяки його зусиллям постала велика кількість успішних проектів, таких Мастер газ,
Green Bee Asset Management.
Теми, які були підняті паном Робертом, безпосередньо стосувалися розвитку власних ініціатив кожного, побудови широкого шляху до успіху, економічних та політичних процесів у світі та Україні. Але усіх їх поєднує тема психології, психологічних знань та умінь як універсального ключа до успіху незалежно від ситуації.
 
# Психологія і бізнес
# Стратегія побудови бізнес кар'єри (на особистому прикладі спікера)
# Бізнес і політика. Політика і психологія
# Стратегія побудови бізнесу майбутнього
...і це ще далеко не все...
Невимушений стиль та подальша дискусія дозволили якнайкраще пізнати кожен крок на шляху до успіху!
 
Адміністрація факультету та студентський парламент факультету раді висловити щиру подяку панові Роберту за чудовий захід, увагу до життя факультету та університету та готовність до співпраці.
Разом до нових висот!
 
Super Tuesday with Robert Bassili - discovering the path to personal success
 
14 June from 16.00 to 18.00 at the Institute of postgraduate education of the faculty of psychology and the student Parliament of the faculty of psychology had the privilege to meet an outstanding person - Australian businessman Robert Bassili - man with a difficult past, multifaceted present and a promising future.
He led the company on a global level, creating and realizing anti-crisis strategy for domestic companies.
Thanks to his efforts, a large number of successful projects, such Master gas,
Green Bee Asset Management.
The themes that were raised by Mr. Robert, was directly related to the development of their own initiatives each, build a broad road to success, economic and political processes in Ukraine and the world. But they all share the theme of psychology, psychological knowledge and skills as a universal key to success regardless of the situation.
 
# Psychology and business
# Strategy building business career (on a personal example of speaker)
# Business and politics. Politics and psychology
# Strategy to build future business
...and that's not all...
Effortless style, further discussion has led to a better knowledge of each step on the path to success!
 
The faculty administration and the Students' Parliament of the faculty of Psychology express sincere gratitude to Mr. Robert for a wonderful event, attention to the life of the faculty and the university and willingness to cooperate.
Together to new heights!